• English
 • Nederlands
 • Français

Terms and Conditions

1. Behoudens anders sluitende schriftelijke overeenkomst, wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene verkoopsvoorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de gebeurtelijke eigen aankoopsvoorwaarden van de klant.

2. In geval van annulatie van bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd t.b.v. 10% van de waarde van de bestelling onverminderd de mogelijkheid voor de verkoper om tot gedwongen afname van het bestelde over te gaan. Elke annulatie van de bestelling dient per aangetekend schrijven te geschieden.

3. Het vervoer of de verzending van de goederen via om het even welk vervoermiddel, wordt gedaan op risico van de koper, zelfs wanneer dit franco geschiedt.

4. De leveringstermijnen worden alleen als aanwijzing opgegeven, zonder formele resultaatsverbintenis en worden door de verkoper voor zoveel als mogelijk nagekomen. Vertraging wettigen geenszins het afzeggen van de bestelling, het verbreken van de koop, een vermindering van de prijs of een eis tot schadeloosstelling van welke aard dan ook.
 • In geval van bedrijfsstoringen, stakingen, overmacht, toeval en/of overheidsmaatregelen, is de verkoper ontslagen van de verplichting tot levering en/of uitvoering. Bedrijfsstoringen omvatten tevens het in gebreke blijven van de leveranciers aan de verkoper, om welke reden dan ook. De verkoper heeft dan de keuze tussen verbreking van rechtswege van de overeenkomst zonder schadevergoeding, en anderzijds de verlenging van de termijnen van levering en/of uitvoering met een duur gelijk aan deze der onderbreking. De verbreking of verlenging van de termijn zal van de zijde van de verkoper kunnen betekend worden door een eenvoudig bericht per fax of brief.

5. de prijs aangeduid is deze geldend op de dag van het afsluiten van de bestelling. Indien tussen de datum van bestelling en de datum van levering een prijsverhoging mocht optreden ingevolge koerswijziging of een wijziging in eender welke belasting of taks op de koopwaar, zal deze door de verkoper steeds mogen doorgerekend worden, zonder het recht voor de koper om daarvoor de ontbinding te vragen. Een andere prijsverhoging, onafhankelijk van de wil van de verkoper kan steeds worden doorgerekend, met het recht nochtans voor de koper om zo de verhoging meer dan 5% bedraagt - ten laatste op de leveringsdatum van de koop af te zien, mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 20% van gecontracteerde prijs.

6.Al onze rekeningen zijn contant betaalbaar op het adres vermeld op de factuur, tenzij anders bedongen wordt in tussen partijen bindende stukken of een vervaldatum vermeld werd op de factuur.

7. Ingeval van wanbetaling is de koper, zonder enige ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 20% van het verschuldigde bedrag. De schadevergoeding bedraagt steeds minimum 125,00 €. Bovendien zal bij verzuim van contante betaling of bij niet-betaling op de voorziene vervaldag, zonder enige ingebrekestelling van rechtswege op het factuurbedrag een conventionele intrest verschuldigd zijn van 2% per maand, te rekenen vanaf de dag der afgifte van de factuur of van de voorziene vervaldag. Elke begonnen maand zal als volledige maand aangerekend worden.

 • De niet-betaling (op de vervaldag) van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 • Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. Eventuele kosten ervan vallen ten laste van de koper of de opdrachtgever. Het trekken en/of aanvaarden van wissels en andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de algemene voorwaarden. De kosten bij acceptatie van wissels vallen ten laste van de koper of opdrachtgever.
 • Bij niet-betaling behoudt de verkoper zich het recht voor om verdere leveringen stop te zetten en tegelijkertijd het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

8. Onmiddellijk na ontvangst van de zending dient de koper na te gaan of de geleverde hoeveelheid overeenkomt met de aangekochte hoeveelheid. Klachten over zichtbare gebreken of gebreken i.v.m. de conformiteit dienen, teneinde ontvankelijk te zijn, uiterlijk 3 dagen na ontvangst van de waar bij middel van schriftelijke en aangetekende zending aan de verkoper te worden meegedeeld. Het gebruik of de voortverkoop van de goederen doet eventuele aansprakelijkheid van de verkoper teniet. Klachten i.v.m. verborgen gebreken zijn slechts ontvankelijk indien zij in een aangetekend en voldoende gemotiveerd schrijven ter kennis worden gebracht van de verkoper uiterlijk binnen de 3 maanden vanaf de leveringsdatum en zulks tevens binnen de 7 werkdagen na het vaststellen van het gebrek. De bewijslast van de tijdigheid rust op de koper. De desbetreffende factuur zal slechts gecrediteerd worden zo de goederen binnen de 7 werkdagen na de leveringsdatum aan de verkoper werden terugbezorgd. Indien de goederen na dat tijdstip aan de verkoper worden terugbezorgd, zal deze laatste de keuze hebben tussen kostloze vervanging of creditering van de factuur op basis van de op dat moment gangbare marktwaarde van de goederen. In beide gevallen wordt elke vorm van recht op schadevergoeding in hoofde van de koper uitdrukkelijk uitgesloten.

9. Defecte goederen die ter herstelling aan de verkoper worden terugbezorgd zonder duidelijke defectomschrijving, zullen in dezelfde staat worden teruggezonden naar de koper die zal instaan voor de transportkosten. Goederen door de koper naar de verkoper opgestuurd ter herstelling, dienen bij de verkoper toe te komen in de originele verpakking, of bij gebreke daaraan in een degelijke verpakking. Indien bij aankomst de goederen schade veroorzaakt door het transport vertonen, worden de goederen naar de koper, op diens kosten, geretourneerd zonder nog voor omruiling in aanmerking te komen.

 • Omruilingen vinden steeds plaats in de bedrijfsruimte van de verkoper.
 • Bij het terugsturen van goederen naar de verkoper ter herstelling, zal een forfaitair bedrag van 12,50 € (excl. BTW). verschuldigd zijn zo die goederen bij nader inzien toch niet defect waren, of nooit bij de verkoper werden aangekocht.
 • Goederen uit garantie of niet van de verkoper afkomstig, en binnengebracht ter herstelling of upgradeing, verblijven in de bedrijfsruimte van de verkoper op risico van de klant.

10. Ingeval een backorder wordt geannuleerd zonder schriftelijke bevestiging per fax, wordt een forfaitaire administratiekost van 12,50 € (excl. BTW) aangerekend.

11. Bepaalde door de verkoper geleverde goederen dragen een garantie van 1 à 3 jaar, garantietermijn die n.a.v. de verkoop aan de koper zal worden meegeleverd. Goederen met een aankoopprijs beneden 12,50 € (excl. BTW) zullen enkel worden omgeruild indien het defect wordt vastgesteld binnen een tijdsspanne van 1 week na aankoop. Geheugenmodules en processoren worden slechts omgeruild indien het defect wordt vastgesteld binnen een tijdsspanne van 3 maanden na aankoop, behoudens schriftelijke goedkeuring van de zaakvoerders van DTD in welk geval de goederen ook na die datum nog kunnen omgeruild worden.
- De reparaties geven geen enkel recht op garantie, behalve bij uitdrukkelijk afwijkende overeenkomst.

12. De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen of om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

 • Alle geleverde goederen blijven, in afwijking van artikel 1583B.W., in hun totaliteit eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en intresten.
 • De door de verkoper verstrekte prijzen, gelden slechts ten indicatieve titel en worden verstrekt onder voorbehoud van foutieve opgave, prijsstijgingen en zolang de voorraad strekt.
 • Het niet toepassen door de verkoper van één of meerdere bepalingen van huidige algemene voorwaarden mag niet door de koper als een verzaking aan deze voorwaarden geïnterpreteerd worden.

13. Ingeval van betwisting zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen of het Vredegerecht van het Eerste Kanton te Antwerpen bevoegd. Indien de verkoper door de houding/nalatigheid van de koper genoodzaakt tot invorderingen langs gerechtelijke weg, zullen alle daarmee verband houdende kosten, inclusief honoraria, ten laste van de koper worden verhaald.
- Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op onze contracten.

14. Bij betaling door klant per zakencheque zonder voldoende dekking behoudt DTD zich recht om een administratieve kost aan te rekenen van 25,00 € (excl. BTW).

15. Het minimum bedrag om een bestelling te plaatsen bedraagt 100 euro. Het maximum bedrag voor een bestelling is 10000 euro.

16. Bij betaling via kerdiet-kaart zal het bedrag van uw bestelling op het moment van betaling aangeboden worden bij de krediet-kaart verwerker. Uw bestelde goederen worden geleverd of staan ter afhaling beschikbaar 5 werkdagen na de verwerking van uw betaling.